regulamin

Regulamin chóru SPES IN DEO
z parafii Świętego Zygmunta na Bielanach
w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem chóru SPES IN DEO jest:
1. krzewienie wzorowego śpiewu liturgicznego w czasie liturgii Kościoła Katolickiego;
2. pielęgnowanie muzyki religijnej i podnoszenie poziomu jej wykonywania;
3. kształtowanie estetyki muzycznej zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego;
4. kultywowanie tradycyjnych form śpiewu liturgicznego,
5. promowanie wartościowej twórczości muzycznej zespołowej, instrumentalnej, instrumentalno-wokalnej;
6. ochrona dóbr religijnej kultury, sztuki i tradycji muzycznej;
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. inspirowanie działań zmierzających do realizacji postanowień Kościoła dotyczących muzyki i śpiewu,
9. kształtowanie pozytywnych postaw odpowiedzialności za Kościół,
10. przyczynianie się do pogłębiania wiary i wrażliwości na wartości duchowe;
11. ewangelizacja i rozpowszechnianie muzyki sakralnej podczas koncertów i innych występów.

Cele te realizowane są przez:
1. aktywne uczestniczenie w życiu liturgicznym Kościoła;
2. głoszenie Dobrej Nowiny i umacnianie życia duchowego wśród Członków Chóru jaki i wiernych w parafii i poza nią w oparciu o Słowo Boże oraz muzykę sakralną;
3. tworzenie bibliotek literatury muzycznej: nut, książek, taśm, płyt itp.;

I.   CZŁONKOWIE
Członkowie Chóru dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych;
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:
członkami zwyczajnymi chóru SPES IN DEO są osoby przyjęte na mocy egzaminu głosowego oraz po okresie próbnym (okres próbny może mieć różną długość dla poszczególnych kandydatów – o jego  zakończeniu decyduje Zarząd Chóru);
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
członkiem wspierającym zostaje osoba, która utożsamia się z celami Chóru zawartymi w niniejszym Regulaminie i wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na rzecz Chóru a także zobowiązała się do pomocy Chórowi w razie potrzeby;
CZŁONKOWIE HONOROWI:
a) członkiem honorowym może zostać osoba, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Chóru lub realizacji jego celów;
b) członkiem honorowym może zostać osoba, która, z przyczyn niesprawności głosowej (o defekcie tym i decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Artystyczny), choroby, wieku i innych – niezależnych od niej przeszkód – jest zobligowana do rezygnacji z bycia członkiem zwyczajnym bądź odchodzi z Chóru;
c) w przypadku odejścia osoba taka  jest uroczyście pożegnana i uzyskuje tytuł HONOROWEGO CZŁONKA CHÓRU „SPES IN DEO”;
d) członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków.

Członkiem chóru przestaje się być:
a) przez osobistą decyzję wystąpienia, o której należy poinformować Zarząd;
b) na skutek postanowienia Zarządu;

II.   PRAWA I OBOWIĄZKU CZŁONKÓW
Członek Chóru ma prawo uczestniczyć we wszystkich próbach i występach Chóru. Decyzję o niedopuszczeniu członka Chóru do udziału w próbie lub występie:
- z przyczyn dyscyplinarnych – podejmuje Zarząd;
- z przyczyn artystycznych (niedostateczne przygotowanie wykonywanych utworów) – podejmuje Kierownik Artystyczny;
Obowiązkiem członka Chóru jest:
a) przestrzeganie niniejszego regulaminu;
b) regularne, punktualne uczęszczanie na próby, nabożeństwa, koncerty, w których Chór bierze udział (o wiadomej, koniecznej nieobecności należy – w miarę możliwości – wcześniej poinformować Kierownika Artystycznego);
c) wyrównanie zaległości spowodowanych chorobą lub innymi przyczynami;
d) staranne i dokładne wypełnianie uwag Kierownika Artystycznego, dotyczących spraw organizacji, techniki śpiewu i interpretacji;
e) dokładne wypełnianie decyzji Zarządu;
f) szanowanie nut, teczek, strojów, emblematów oraz innego majątku Chóru;
g) terminowe uiszczanie ustalonych składek;
h) zachowywać dyscyplinę na próbach i koncertach;
i) godnie reprezentować Chór na zewnątrz;
j) starać się o przyjemną atmosferę wewnątrz Chóru;

III.   ZARZĄD CHÓRU
Zarząd Chóru składa się z:
a) Prezesa;
b) Wiceprezesa;
c) Sekretarza;
d) Skarbnika;
e) Bibliotekarza;
f) Inspektora;
g) Kierownika Artystycznego (dyrygenta);
h) Manager’a;
- Zarząd jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu Członków Chóru, poprzez głosowanie, w obecności przynajmniej ¾ liczby Członków Chóru;
- Członkiem Zarządu Chóru może zostać każdy członek Chóru, wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Chóru;
- Kadencja Zarządu trwa 1 rok – z wyjątkiem funkcji Kierownika Artystycznego;
- Zarząd kieruje ogółem spraw Chóru, wspomaga Kierownika Artystycznego w sprawach organizacyjnych i administruje dochodami i majątkiem;
- Członkowie Zarządu mają głos doradczy w sprawie repertuaru i występów;
- Zarząd przedstawia coroczne sprawozdanie ze swej działalności oraz działalności Chóru i stanu finansów Chóru, Walnemu Zgromadzeniu Członków Chóru;
- Zarząd może wezwać na spotkanie Członka Chóru, wobec którego istnieją zastrzeżenia natury dyscyplinarnej lub muzycznej;
- Zarząd może usunąć członka Chóru z Zespołu za: działanie na szkodę Chóru, za częste i nieuzasadnione opuszczanie prób i występów oraz zakłócanie przyjaznej atmosfery wewnątrz Chóru;
- Zwykłe Posiedzenie Zarządu Chóru zwołuje Prezes Chóru – z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
- Zwykłe Posiedzenie Zarządu powinno odbywać się przynajmniej raz na kwartał;
Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Chóru – w nagłych przypadkach – może zwołać Prezes Chóru z 24-godzinnym wyprzedzeniem, na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu;
- Zarząd może zwolnić Członków Chóru z płacenia składek lub dokonać ich obniżenia;
-  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów;

IV.   PREZES I WICEPREZES CHÓRU
1. Prezes przewodniczy każdemu Posiedzeniu Zarządu Chóru;
2. Prezes podpisuje wszystkie dokumenty dotyczące Chóru;
3. Prezes reprezentuje chór na zewnątrz;
4. Wiceprezes Chóru zastępuje Prezesa w przypadku, gdy nie może on spełniać swych obowiązków z powodu choroby lub innych wypadków losowych, a także na wyraźną prośbę Prezesa.

V.   SEKRETARZ
1. Sekretarz chóru prowadzi Dziennik  Chóru (frekwencja, występy wraz z wykonanym nań repertuarem);
2. Zakłada i prowadzi Kartę Zgłoszenia kandydata na Członka Chóru;
3. Wpisuje do Dziennika nowych Członków;
4. Prowadzi korespondencję Chóru;
5. Pisze krótkie sprawozdania z posiedzeń Zarządu Chóru i Walnych Zgromadzeń Członków Chóru.

VI.   SKARBNIK
1. Prowadzi zapis dochodów i wydatków Chóru;
2. Opiekuje się pieniędzmi, które są własnością całego Chóru;
3. Za zgodą Zarządu Chóru, płaci rachunki Chóru, udziela osobom dokonującym zakupów pieniędzy na wydatki chóru;
4. Zbiera składki od Członków Chóru.

VII.   BIBLIOTEKARZ
1. Prowadzi bibliotekę i kartotekę nutową Chóru;
2. Wkłada do teczek chórzystów potrzebne nuty;
3. Wyjmuje z teczek chórzystów nuty w najbliższym czasie nieużywane i chowa je do biblioteki.

VIII.   INSPEKTOR
1. Zajmuje się sprawami techniczno – organizacyjnymi Chóru;
2. Dba o przygotowanie do próby: Sali i jej wyposażenia, pulpitów, teczek;
3. Chowa po występie sprzęt nagłaśniający;
4. Opiekuje się wszelkim sprzętem chóralnym używanym podczas występów w jak i poza parafią Św. Zygmunta;
5. Sprawuje nadzór nad porządkiem, jaki pozostawia po sobie Chór w Sali, podczas wyjazdów i występów poza parafią Św. Zygmunta;
6. Do zarządzeń techniczno – organizacyjnych, ogłaszanych przez Inspektora Chórowi, mają obowiązek stosować się wszyscy chórzyści.

IX.   KIEROWNIK ARTYSTYCZNY – DYRYGENT
1. Dyrygentem Chóru może zostać muzyk będący praktykującym katolikiem;
2. Kierownikiem Artystycznym jest osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje muzyczne i liturgiczne;
3. Kierownik Artystyczny jest odpowiedzialny za poziom artystyczny Chóru (dyrygent winien dążyć do postawienia i utrzymania Chóru na możliwie wysokim poziomie artystycznym; starać się o zapoznanie śpiewaków z religijną kulturą muzyczną, zwłaszcza polską);
4. Dyrygent w sprawach repertuaru, obsady, występów  ma głos decydujący;
5. Dyrygent ustala repertuar występu Chóru nie później aniżeli na ostatniej próbie przed występem;
6. Dyrygent informuje o dacie występu nie później niż 14 dni wcześniej;
7. Dyrygent jest zobowiązany dokonać oceny występu chóru na najbliższej po tym występie próbie.

X.   MANAGER
1. W porozumieniu z Zarządem, zajmuje się sprawami organizacji koncertów poza parafią;
2. Dba o dobry i poprawny medialny wizerunek Chóru;
3. Zajmuje się aktualizacją danych na stronie internetowej oraz w innych środkach przekazu medialnego;
4. Czuwa nad wykonywaniem folderów programowych koncertów, wizytówkami, logo itp.

XI.   DOCHODY I MAJĄTEK CHÓRU
1. Chór może mieć dochody z:
a) dobrowolnych składek Członków Chóru;
b) występów koncertowych;
c) subwencji;
d) innych źródeł;
2. majątek nie podlega podziałowi i służy wspólnym celom Chóru;
3. w przypadku rozwiązania Chóru, majątek przechodzi na własność Kościoła Św. Zygmunta na Bielanach;
4. w przypadku odejścia Chóru z parafii Św. Zygmunta, majątek pochodzący z funduszy parafii – pozostawiony jest w parafii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Chór może zostać rozwiązany na mocy pisemnej, umotywowanej  prośby władz parafialnych reprezentowanych przez Proboszcza parafii Św. Zygmunta (a w chwili nieobecności Proboszcza, przez jego Zastępcę ustanowionego prawnie mocą statutów kościelnych);